Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) và Báo cáo tình hình tài chính (TT133) không cân.

Cách thao tác

Trên giao diện lập Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133), chọn chức năng Kiểm tra.

 

Việc báo cáo không cân có thể do một trong số các nguyên nhân sau:

Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân

Các TK doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ chưa được thực hiện kết chuyển lãi lỗ

Công thức báo cáo bị trùng lặp giữa các chỉ tiêu

Công thức thiết lập chưa đúng với số dư của tài khoản
Tham khảo thêm các nguyên nhân dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các báo cáo tài chính khác:


Xem thêm