Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như: kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí và kết chuyển lãi lỗ. 

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Kết chuyển lãi lỗ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Kết chuyển lãi lỗ chọn chức năng Thêm) => Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển với các khoản doanh thu, chi phí phát sinh tính đến ngày lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ.
Lưu ý: Số liệu lấy lên chứng từ Kết chuyển lãi lỗ sẽ dựa vào các cặp tài khoản kết chuyển thiết lập trên Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển, kế toán cần kiểm tra và thiết lập lại theo nhu cầu quản lý của đơn vị (nếu cần).


  • Khi thay đổi lại Ngày hạch toán, hệ thống sẽ tự động tổng hợp lại các khoản doanh thu, chi phí tính đến ngày chọn lại.
  • Sau khi kiểm tra thông tin các khoản doanh thu, chi phí trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ, kế toán nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in. Kế toán có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), chức năng kết chuyển lãi lỗ được thực hiện tại chi nhánh nào, sổ nào, sẽ chỉ lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

2. Các tiện ích trên thanh công cụ

3. Các tiện ích khi khai báo chứng từ nghiệp vụ khác

4. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm