Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các chứng từ kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.

 

Trên tab Kết chuyển lãi lỗ, có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ nghiệp vụ khácXem thêm