Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng hoặc đơn vị để xác định lãi/lỗ cho từng công trình, đơn hàng, hợp đồng và đơn vị.

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụXem thêm