Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các chứng từ không thể lập ở các phân hệ khác như: quyết toán tạm ứng, kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế, đối trừ chứng từ, xử lý chênh lệch tỷ giá...

 

Trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác, có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ nghiệp vụ khácXem thêm