Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Tổng hợp cho phép lập và quản lý danh sách các chứng từ kế toán tổng hợp; lập chứng từ ghi sổ khi doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ; xử lý chênh lệch tỷ giá trong trường hợp thu tiền khách hàng, thực hiện kết chuyển lãi, lỗ để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ;...

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Tổng hợp tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Tổng hợpXem thêm