Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép Thủ quỹ quản lý danh sách các phiếu thu, chi tiền mặt, kiểm tra các biên bản kiểm kê cũng như xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt.

 

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị thu, chi; Xem Sổ quỹ tiền mặt, Xem Biên bản kiểm kê. Thao tác chi tiết như sau:

Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị thu, chi

Xem Sổ quỹ tiền mặt

Xem Biên bản kiểm kê quỹ

Lưu ý

    Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán tiền mặt và Thủ quỹ, có thể bỏ phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm bằng cách:

        1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung.

        2. Bỏ tích chọn Thủ quỹ có tham gia hệ thống.

        3. Nhấn Đồng ý.

 

Khi đó, trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ quỹ và để xem được Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ, Kế toán vào mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó chọn báo cáo cần xem.Xem thêm