Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Công cụ dụng cụ cho phép khai báo CCDC, ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điều chuyển, phân bổ chi chí, kiểm kê CCDC; theo dõi tình hình sử dụng CCDC trong suốt quá trình sử dụng tại doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý CCDC tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ quản lý CCDC sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ CCDCXem thêm