Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Mô tả nghiệp vụ
 • Với các CCDC sửa chữa hoàn thành:
  • Nếu chi phí sửa chữa lớn cần phân bổ nhiều kỳ, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh tăng: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC để tiếp tục phân bổ trong các kỳ tiếp theo.
  • Nếu chi phí nhỏ không cần phân bổ, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC mà hạch toán luôn chi phí sửa chữa vào chi phí.
 • Với các CCDC bị tháo dỡ 1 số bộ phận, làm giá trị CCDC giảm, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh giảm: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC => nếu chi phí của bộ phận tháo dỡ nhỏ không làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC

Ví dụ

Ngày 23/01/2017, công ty thực hiện nâng cấp RAM và ổ cứng máy tính cho trưởng phòng Kinh doanh như sau:

Ram: 1.000.000đ; ổ cứng: 2.000.0000đ => Tổng là 3.000.0000đ.

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chỉnh CCDC" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
 • Bước 1: Hạch toán tăng chi phí chờ phân bổ => tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:
  • Nếu chi thêm tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Quỹ. 
  • Nếu chi thêm tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Ngân hàng. 
  • Trường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên phân hệ Tổng hợp. 
 • Bước 2: Thực hiện điều chỉnh giá trị của CCDC
  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Điều chỉnh, chọn chức năng Thêm.
  • Nhập lý do điều chỉnh và ngày chứng từ.
  • Chọn CCDC cần điều chỉnh và nhập dữ liệu điều chỉnh trên tab Chi tiết điều chỉnh:
   • Nhập giá trị còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch số tiền cần điều chỉnh tăng/giảm.
   • Nhập số kỳ phân bổ còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch tăng/giảm số kỳ phân bổ còn lại.

  • Chọn các chứng từ phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh CCDC trên tab Tập hợp chứng từ:
   • Nhấn Chọn chứng từ. 
   • Thiết lập các điều kiện để tìm kiếm chứng từ.
   • Tích chọn chứng từ liên quan và nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Cất.


Xem thêm