Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC > Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận


Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển CCDC giữa các phòng ban, bộ phận thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, Giám đốc ra lệnh điều chuyển CCDC.
  2. Căn cứ vào lệnh điều chuyển, kế toán hoặc bộ phận có CCDC bị điều chuyển sẽ lập biên bản giao nhận CCDC.
  3. Sau khi CCDC đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận CCDC cùng ký vào biên bản giao nhận CCDC.
  4. Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận CCDC, kế toán ghi vào sổ CCDC.

Ví dụ

Ngày 02/03/2017, điều chuyển 1 quạt điện từ phòng Hành chính sang phòng Kế toán.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Điều chuyển, chọn chức năng Thêm. 
  • Khai báo thông tin cho chứng từ điều chuyển CCDC, sau đó nhấn Cất.


Xem thêm