Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC > Tăng CCDC > Mua CCDC về đưa vào sử dụng ngay

Mua CCDC về đưa vào sử dụng ngay


Định khoản

Nợ TK 242 (TT200)                  Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 623, 627, 641, 642         Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ 1 lần và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh)

Nợ TK 1331                            Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

     Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng công cụ, dụng cụ từ các phòng ban, bộ phận trong đơn vị sẽ làm đề nghị yêu cầu mua sắm CCDC phục vụ công viêc. Khi yêu cầu được phê duyệt sẽ cử nhân viên Hành chính đi mua sắm công cụ, dụng cụ.

2. Sau khi công cụ, dụng cụ được mua về, bộ phận Hành chính sẽ ghi chép vào sổ theo dõi và lập biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ với các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.

3. Kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận sẽ ký vào biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ với các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.

4. Kế toán mua hàng nhận hóa đơn mua hàng từ nhân viên mua hàng, ghi sổ kế toán và kê khai thuế đầu vào.

5. Kế toán CCDC nhận bộ chứng từ về CCDC để ghi sổ CCDC (Bộ chứng từ gồm: Hóa đơn mua CCDC, hồ sơ kỹ thuật về CCDC (nếu có), biên bản giao nhận CCDC...) và theo dõi CCDC để phân bổ và quản lý sử dụng.

Ví dụ

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của phòng Kinh doanh và phòng Kế toán, ngày 06/02/2017 doanh nghiệp mua của công ty TNHH Lan Tân các mặt hàng sau (chưa thanh toán):
    • Bàn làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 650.000đ, thuế GTGT 10%
    • Ghế làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 420.000đ, thuế GTGT 10%.
Hàng sau khi mua về được đưa vào sử dụng ngay, số kỳ phân bổ là 6 tháng.

Xem phim hướng dẫn 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua sắm công cụ, dụng cụ đưa vào sử dụng" được thực hiện trên phần mềm theo một trong hai trường hợp sau:
Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Lưu ý


Xem thêm