Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Áp dụng với dữ liệu sử dụng đồng thời cả hai hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị. Khi đó, nếu đang làm việc trên Sổ tài chính, hệ thống sẽ cho phép kế toán lấy thông tin của các CCDC đã được khai báo trên Sổ quản trị (hoặc ngược lại). 

Cách thao tác

  • Khi thực hiện Ghi tăng hàng loạt CCDC, chọn chức năng Lấy CCDC từ hệ thống sổ...
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm CCDC, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các CCDC và nhấn Chọn.
  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của các CCDC đã được tích chọn sang sổ đang làm việc.
  • Nhấn Ghi tăng để lưu thông tin các CCDC vào sổ đang làm việc.


Xem thêm