Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC > Tăng CCDC > Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê

Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê


Định khoản
1. Khi mua CCDC về nhập kho

Nợ TK 153                                      Giá mua chưa có thuế GTGT                               

Nợ TK 133                                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

     Có TK 111, 112, 331                    Tổng giá thanh toán

2. Khi xuất kho CCDC ra sử dụng, cho thuê
 • Trường hợp CCDC phân bổ 1 lần

      Nợ TK 154                                  Bộ phận sản xuất (TT 133)

      Nợ TK 623                                  Chi phí máy thi công

      Nợ TK 627                                  Chi phí sản xuất chung

      Nợ TK 641                                  Chi phí bán hàng

      Nợ TK 642                                  Chi phí quản lý doanh nghiệp

                 Có TK 152, 153, 155, 156         100% giá trị CCDC (Xuất CCDC, thành phẩm hoặc hàng hóa trong kho ra sử dụng như CCDC)

 • Trường hợp CCDC phân bổ nhiều lần

      Nợ TK 242                                  Chi phí trả trước

           Có TK 152, 153, 155, 156         100% giá trị CCDC (Xuất CCDC, thành phẩm hoặc hàng hóa trong kho ra sử dụng như CCDC)

3. Cuối kỳ, thực hiện phân bổ CCDC vào chi phí (trường hợp CCDC phân bổ nhiều lần)

      Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642      Giá trị CCDC phân bổ trong kỳ

           Có TK 242

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất CCDC cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

     1. Bộ phận/nhân viên có nhu cầu làm đề nghị mua CCDC gửi trưởng bộ phận, giám đốc phê duyệt đề nghị mua CCDC.

2. Sau khi nhận được đề nghị mua CCDC, Nhân viên mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp, báo giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp, trình giám đốc phê duyệt.

3. Nhân viên mua hàng lập đơn mua hàng, trình trưởng bộ phận và giám đốc phê duyệt và chuyển đơn mua hàng cho nhà cung cấp để đặt mua hàng.

4. Nhà cung cấp thực hiện giao hàng, khi CCDC về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho.

5. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

6. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

7. Thủ kho ghi sổ kho, lưu 1 liên phiếu nhập kho và chuyển 1 liên cho kế toán. Kế toán kho căn cứ vào phiếu nhập kho để ghi sổ kế toán kho.

8. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

9. Căn cứ vào yêu cầu sử dụng CCDC tại các bộ phận được phê duyệt, kế toán kiểm tra nếu CCDC trong kho còn đủ để xuất sẽ viết phiếu xuất kho.

10. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt phiếu xuất kho.

11. Căn cứ vào phiếu xuất kho đã duyệt, thủ kho thực hiện xuất kho, ký vào phiếu xuất kho và ghi sổ kho.

12. Kế toán kho nhận phiếu xuất kho và ghi sổ kế toán.

13. Hành chính nhận CCDC, lập biên bản giao nhận các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.

14. Sau khi bàn giao xong CCDC, Kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận sẽ ký vào biên bản giao nhận CCDC.

15. Kế toán CCDC nhận lại biên bản giao nhận CCDC để ghi sổ CCDC.

16. Trường hợp CCDC xuất ra được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh thì cuối mỗi tháng kế toán tiến hành phân bổ giá trị CCDC vào chi phí.

Ví dụ

Ngày 05/01/2017, đơn vị mua CCDC về nhập kho:
  • Điện thoại bàn: 5 chiếc, đơn giá: 250.000, VAT: 10%
  • Máy phát điện: 1 chiếc, đơn giá: 20.000.000, VAT: 10%
Ngày 06/02/2017, đơn vị:
  • Xuất 5 điện thoại để bàn trị giá 250.000đ (3 cho phòng Kinh doanh và 2 cho phòng Hành chính), hạch toán ngay vào chi phí.
  • Xuất kho một máy phát điện trị giá 20.000.000 phục vụ cho tòa nhà văn phòng đơn vị và thực hiện phân bổ trong 2 năm (số kỳ phân bổ 24 tháng).

Xem phim hướng dẫn 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Việc quản lý CCDC mua về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê được thực hiện theo ba bước sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC về nhập kho
 • Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa.
 • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:
  • Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho. 
  • Khai báo thông tin CCDC mua về nhập kho.
 • Nhấn Cất.
Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ xuất kho CCDC
 • Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm).
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...).
 • Khai báo chứng từ xuất kho CCDC để sử dụng. 
 • Nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm. sau khi phiếu xuất kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.
Bước 3: Ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC => Kế toán thực hiện ghi tăng theo một trong hai cách sau:
Ghi tăng từng CCDC xuất kho

Ghi tăng tất cả các CCDC được xuất kho
Lưu ý
 • Với dữ liệu kế toán áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ, việc tính giá thường được thực hiện vào cuối kỳ, vì vậy tại thời điểm xuất kho CCDC đưa vào sử dụng thì trên chứng từ chưa có giá xuất. Để ghi tăng CCDC, kế toán thực hiện theo các bước sau:
  • Lập chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, khai báo tạm giá trị CCDC và chưa chọn chứng từ nguồn gốc hình thành.
  • Cuối kỳ, trước khi phân bổ công cụ dụng cụ, để giá trị phân bổ được chính xác kế toán thực hiện như sau:
   • Thực hiện tính giá xuất kho
   • Cập nhật lại giá trị chính xác của CCDC sau khi tính giá và chọn chứng từ nguồn gốc hình thành là phiếu xuất kho đã được cập nhật giá xuất.


Xem thêm