Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chương trình hỗ trợ người dùng với vai trò là thủ kho giao diện quản lý danh sách các Đề nghị nhập, xuất kho, các biên bản kiểm kê và các báo cáo phân tích có liên quan đến các hoạt động nhập, xuất kho, kiểm kê hàng hóa,...

 

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng Xem Đề nghị nhập, xuất kho; Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị nhập, xuất kho; Xem Biên bản kiểm kê, Xem báo cáo phân tích. Thao tác chi tiết như sau:

Xem Đề nghị nhập, xuất kho

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ Đề nghị nhập, xuất kho

Xem Biên bản kiểm kê

Xem các báo cáo kho

  Lưu ý

    Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán khoThủ kho, có thể bỏ phân hệ Thủ kho trên phần mềm bằng cách:

        1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung.

        2. Bỏ tích chọn Thủ kho có tham gia hệ thống.

        3. Nhấn Đồng ý.

 

    Khi đó:

  • Trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ kho.
  • Để xem được báo cáo kho của Thủ kho thì vào mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ kho, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.


Xem thêm