Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Mua hàng cho phép lập và in Đơn mua hàng, Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn mua dịch vụ,... Chức năng Trả tiền nhà cung cấp cho phép in được chứng từ trả tiền nhà cung cấp như Phiếu chi, Séc/Ủy nhiệm chi.... đồng thời, cho phép in các báo cáo liên quan phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ mua hàng tại đây

Tại đây, kế toán có thể hạch toán các nghiệp vụ mua hàng sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Mua hàngXem thêm