Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Định khoản

1. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 152, 156...

Nợ TK 133                              Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...           

2. Khi phát sinh chiết khấu thương mại

Nợ TK 111, 112, 331...             Tổng giá trị chiết khấu

Có TK 152, 156...        Giá trị chiết khấu chưa có thuế

Có TK 133                          Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Mô tả nghiệp vụ

Trong thỏa thuận giữa công ty và nhà cung cấp, nếu mua hàng với số lượng nào đó công ty sẽ được hưởng chiết khấu thương mại theo tỷ lệ % hoặc số tiền chiết khấu khấu thương mại cụ thể. Khi đó, số tiền chiết khấu được giảm trừ trực tiếp vào giá trị nhập kho của hàng hóa và giảm trừ vào tổng giá trị thanh toán của hóa đơn  

Ví dụ

Ngày 12/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Minh Hương về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.
 • Điện thoại NOKIA LUMIA 520, số lượng 7, đơn giá 3.480.000đ, thuế GTGT 10%
 • Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 6, đơn giá 6.105.000đ, thuế GTGT 10%
Do mua hàng với số lượng nhiều nên doanh nghiệp được hưởng mức chiết khấu 2%.

Xem phim hướng dẫn  


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng có chiết khấu thương mại" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
 • Chọn loại chứng từ mua và phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng.
 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.
 • Với các chứng từ có phát sinh chiết khấu thương mại, sau khi khai báo xong thông tin của vật tư, hàng hóa, kế toán sẽ khai báo thông tin về chiết khấu trên tab Hàng tiền:
  • Nếu từng mặt hàng có thông tin chiết khấu cụ thể, kế toán sẽ nhập trực tiếp tỷ lệ chiết khấu (hoặc số tiền chiết khấu) cho từng mặt hàng.

  • Nếu chỉ có thông tin chiết khấu chung cho cả hóa đơn, kế toán sẽ thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng bằng cách chọn chức năng Phân bổ chiết khấu:
   • Nhập số tiền chiết khấu cần phân bổ và lựa chọn phương pháp phân bổ.
   • Nhấn Thực hiện.

 • Chương trình tự động cập nhật kết quả phân bổ lên tab Hàng tiền.
 • Khai báo các thông tin khác của chứng từ (nếu có), sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
Lưu ý:
1. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ mua hàng về nhập kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.
2. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.
3. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.
4. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau.


Xem thêm