Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép chọn các chi nhánh làm việc đối với các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh.

Cách thao tác

 • Trên thanh công cụ của phần mềm, chọn chức năng Chọn chi nhánh làm việc:
 • Khai báo thông tin chi tiết về chi nhánh cần làm việc:
  • Tại mục Chi nhánh: Nhấn biểu tượng để chọn các chi nhánh phụ thuộc, hoặc độc lập đã được khai báo trên danh mục Cơ cấu tổ chức.
   • Đối với các dữ liệu lựa chọn hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung) => hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công tyChi nhánh.
   • Đối với các dữ liệu lựa chọn không hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Không có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung) => hệ thống sẽ chỉ hiển thị cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty.
  • Tại mục Sử dụng: Tích chọn hệ thống sổ cần làm việc. => Mục Sử dụng chỉ hiện thị nếu dữ liệu lựa chọn có sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ (tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung).
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Trường hợp chọn chi nhánh làm việc là cấp cao nhất (cấp tổ chức Tổng công ty/Công ty), hệ thống sẽ cho phép kế toán lựa chọn trên dữ liệu làm việc có bao gồm các chứng từ của chi nhánh phục thuộc hay không.Xem thêm