Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản, sau khi dữ liệu kế toán được tạo thành công. Trên MISA SME.NET 2017, việc nhập số dư ban đầu cho các tài khoản được phân thành nhiều nhóm khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý đặc thù của từng nhóm tài khoản. Cụ thể:

Lưu ý: Số dư ban đầu được lưu trữ độc lập giữa hai hệ thống Sổ quản trịSổ tài chính

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Nhập số dư ban đầuXem thêm