Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Bán hàng cho phép lập và in Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn bán hàng...; cho phép giải quyết các nghiệp vụ như: Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán…; tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng; cho phép in các báo cáo liên quan phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ bán hàng tại đây

Tại đây, kế toán có thể hạch toán các nghiệp vụ bán hàng sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Bán hàngXem thêm