Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện)

Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện)


Định khoản

1. Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì đơn vị xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0:

            Nợ TK 641                          Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

            Nợ TK 6421                         Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

                 Có các TK 155, 156...

2. Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Tức là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (theo Khoản 5 Điều 7 chương II Thông tư 219/2013/TT- BTC):

 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại:
  • Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641                              Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

Nợ TK 6421                            Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

     Có TK 152, 153, 155, 156

=> Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:                     

Nợ TK 133 (TT200)                   (theo Khoản i, Mục 3, Điều 91, Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 6421 (TT133)                  (theo hướng dẫn tại phần Tài khoản 642, mục 3.15, Thông tư 133/2016/TT-BTC)   

     Có TK 3331                        Thuế GTGT phải nộp    

 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay:

            Nợ TK 641                          Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

            Nợ TK 6421                        Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

            Nợ TK 133                          Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

             Có TK 111, 112, 331

                 Có TK 3331                    Thuế GTGT phải nộp

Mô tả nghiệp vụ

Doanh nghiệp có phát sinh chương trình khuyến mại cho khách hàng thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Trước khi tiến hành thực hiện chương trình sẽ có 2 trường hợp:
  1. Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  2. Doanh nghiệp không đăng ký với sở Công thương, căn cứ vào Kế hoạch chương trình khuyến mại đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
 2. Kế toán lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, Kế toán ghi sổ Kế toán kho.
 5. Bộ phận thực hiện chương trình khuyến mãi sau đó đem hàng đi thực hiện chương trình.
 6. Kế toán tiến hành xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại và tiến hành ghi nhận vào chi phí của bộ phận thực hiện chương trình.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng có khuyến mại không kèm điều kiện" được thực hiện theo một trong các trường hợp sau:
Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền, không kèm các điều kiện khác và có đăng ký chương trình khuyến mại

Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền, không kèm các điều kiện khác và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại)

Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền, không kèm các điều kiện khác và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay)
Xem thêm