Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu


Định khoản

1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu

Kế toán theo dõi số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời gian xuất khẩu, đối tượng thanh toán.

2. Khi bán các hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu

            Nợ TK 138(1388)                 Tổng số phải thu của khách hàng (chi tiết đơn vị nhập khẩu)

                 Có TK 338(3388)             Chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu

3. Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho bên giao ủy thác xuất khẩu

            Nợ TK 338 (3388)                        Bên ủy thác xk đã tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)

            Nợ TK 138 (1388)                        Bên ủy thác xk chưa tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)

                 Có TK 111, 112

4. Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được nhận

            Nợ TK 111, 112, 131            Tổng giá thanh toán                            

                 Có TK 511                      Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)

                 Có TK 3331                    Thuế GTGT phải nộp

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng ủy thác tại các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Sau khi hợp đồng giao nhận xuất khẩu ủy thác được ký, bên ủy thác xuất khẩu sẽ chuyển hàng cùng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ cho bên nhận ủy thác.

2. Sau khi hàng hóa đã xuất khẩu thì bên nhận ủy thác yêu cầu bên ủy thác xuất hóa đơn GTGT, căn cứ vào chứng từ đối chiếu xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của đơn vị ủy thác xuất khẩu.

4. Bên nhận ủy thác xuất hàng và xuất hóa đơn cho người mua hàng, đồng thời ghi nhận công nợ với bên ủy thác xuất khẩu.

5. Bên nhận ủy thác xuất hóa đơn hoa hồng ủy thác cho bên ủy thác xuất khẩu, đồng thời ghi nhận doanh thu dịch vụ xuất khẩu ủy thác.

6. Sau khi chuyển đầy đủ chứng từ sang cho bên ủy thác xuất khẩu thì hai bên sẽ tiến hành bù trừ các khoản phải thu và phải trả.

Ví dụ

Ngày 04/01/2017 nhận ủy thác hàng xuất khẩu cho công ty TNHH Hải Hà:
  • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc
  • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc
Ngày 14/01/2017 đơn vị thực hiện xuất khẩu hàng cho công ty Sunsie chưa thu được tiền, đồng thời nộp thuế hộ cho công ty TNHH Hải Hà bằng chuyển khoản.
  • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc
  • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc
  • Tỷ giá ngoại tệ là 22.500đ/USD, thuế suất thuế xuất khẩu 25%
Ngày 17/01/2017 đơn vị xuất hóa đơn về phí hoa hồng ủy thác giao cho công ty TNHH Hải Hà, số tiền: 5.000.000đ, VAT: 10%

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu" được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Nhận hàng từ bên giao ủy thác xuất khẩu

Bước 2: Bán hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu

Bước 3: Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế TTĐB cho đơn vị giao ủy thác

Bước 4: Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được hưởng

Bước 5: Bù trừ công nợ với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu
Xem thêm