Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Định khoản

1. Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lý

            Nợ TK 157                          Hàng gửi bán

                 Có TK 155, 156

2. Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bán

            Nợ TK 111, 131...                Tổng giá thanh toán

                 Có TK 511

                 Có TK 3331                    Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

3. Ghi nhận giá vốn hàng bán

            Nợ TK 632                          Giá vốn hàng bán

                 Có TK 157                      Hàng gửi bán

4. Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lý

            Nợ TK 641                          Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT200)

            Nợ TK 6421                        Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT133)

            Nợ TK 133                          Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

                 Có TK 111, 112, 131...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng qua đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1. Doanh nghiệp lập Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hoặc (Hóa đơn GTGT) kèm với hàng hóa xuất kho gửi bán đại lý.
2. Sau khi đại lý gửi bảng kê hàng hóa đã bán được thì kế toán thực hiện lập hóa đơn (nếu chưa xuất hoá đơn GTGT) để ghi nhận doanh thu, phản ánh số thuế GTGT phải nộp. Đồng thời lập phiếu xuất kho từ kho gửi bán để hạch toán giá vốn.
3. Căn cứ vào hóa đơn hoa đồng đại lý do bên nhận đại lý gửi về kế toán bán hàng sẽ hạch toán khoản chi phí hoa hồng gửi bán đại lý.

Ví dụ

Ngày 13/01/2017, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán tới đại lý Thanh Xuân (Hoa hồng trả cho đại lý là 5% tính trên doanh thu bán hàng):

  • Điều hòa LG 12000 BTU, số lượng 1, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%
  • Điều hòa LG 24000 BTU, số lượng 1, đơn giá 10.000.000đ, thuế GTGT 10%
Ngày 16/01/2017, đại lý Thanh Xuân gửi bảng kê hàng đã bán được (tiền hàng chưa thu được) và hóa đơn phản ánh hoa hồng đại lý được hưởng. Khi đó doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho đại lý.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng qua đại lý" được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Xuất kho gửi bán đại lý

Bước 2: Ghi nhận doanh thu hàng gửi bán đại lý

Bước 3: Ghi nhận hoa hồng trả cho Đại lý


Xem thêm