Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng


Định khoản

1. Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý.       

2. Khi bán các hàng hoá nhận làm đại lý

Nợ TK 111, 131, 1331...   Tổng giá thanh toán của khách hàng       

Có TK 331                  Đối tượng là bên giao đại lý 

3. Sau khi bán được hàng ghi nhận hoa hồng được hưởng từ hàng bán đại lý

Nợ TK 331                      Phải trả người bán

Có TK 511                  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)       

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Bên giao đại lý làm thủ tục xuất hàng, đồng thời lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý hoặc xuất hóa đơn GTGT cho bên nhận đại lý.

2. Bên nhận đại lý làm thủ tục nhận hàng.

3. Khi hàng được bán:

  • Bên nhận đại lý xuất hàng và hóa đơn cho người mua, đồng thời ghi nhận công nợ phải trả bên giao đại lý.
  • Bên nhận đại lý lập Bảng kê hàng hóa bán ra để gửi cho bên giao đại lý.
  • Nếu khi xuất hàng cho bên nhận đại lý, bên giao đại lý lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì bên giao đại lý sẽ lập hóa đơn GTGT, kê khai thuế cho số hàng thực tế tiêu thụ. Còn nếu xuất hóa đơn GTGT thì bên nhận đại lý căn cứ vào số hàng bán còn tồn, để lập hóa đơn trả lại hàng cho bên giao đại lý để bên giao đại lý có cơ sở khai thuế.
  • Bên nhận đại lý xuất hóa đơn hoa hồng đại lý, đồng thời ghi nhận hoa hồng được hưởng.

Ví dụ

Ngày 03/01/2017 nhận hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của công ty TNHH Trần Anh:
  • Máy điều hòa Funiki 12000BTU, số lượng: 10 chiếc, đơn giá chưa thuế: 10.000.000đ, VAT: 10%. Hoa hồng trả cho đại lý là 5% tính trên doanh thu bán hàng.
Ngày 14/01/2017 đơn vị gửi bảng kê hàng đại lý đã bán và hóa đơn hoa hồng đại lý cho công ty TNHH Trần Anh, số lượng bán 8. Số tiền hàng đơn vị đã thu của khách hàng bằng chuyển khoản.

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng" được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Nhận hàng từ bên giao đại lý

Bước 2: Bán hàng hóa nhận đại lý

Bước 3: Ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng
Xem thêm