Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến hoá đơn GTGT như: mẫu hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ngày hoá đơn...phục vụ cho việc xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.

Áp dụng với các chứng từ: Chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua.

Cách thao tác

  • Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn kế toán sẽ thực hiện như sau:
  • Sau khi Cất chứng từ bán hàng, chọn chức năng Cấp số HĐ trên thanh công cụ (riêng với các chứng từ bán hàng cần phải tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn thì chương trình mới hiển thị chức năng Cấp số HĐ)
  • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.


  • Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn
  • Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng.
  • Nhấn chuột phải, chọn Lập hóa đơn.
  • Kiểm tra hoá đơn cần lập, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ.
  • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.


Lưu ý: Để thực hiện chức năng cấp số hoá đơn cho chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán và trả lại hàng mua, cần phải thực hiện việc khai báo mẫu hoá đơn, đăng ký sử dụng mẫu hoá đơnthông báo phát hành sử dụng mẫu hoá đơn trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn.Xem thêm
Gửi phản hồi cho MISA
Ẩn/hiện tab trên các phân hệ
Quản lý mẫu chứng từ
Thiết kế mẫu chứng từ
Tuỳ chọn in
Chọn chứng từ tham chiếu
Định khoản tự động
Xem số dư tài khoản
Xem số tồn vật tư
Nhập mã quy cách
Chọn mã quy cách
Tìm nhanh mẫu số hoá đơn
Tìm nhanh nhóm HHDV mua vào
Tìm nhanh đơn mua hàng
Tìm nhanh hợp đồng mua
Tìm nhanh đơn đặt hàng
Tìm nhanh phiếu xuất
Tìm nhanh chứng từ mua hàng
Tìm nhanh Lệnh sản xuất
Tìm nhanh hóa đơn
Tìm nhanh báo giá
Tìm nhanh chứng từ chuyển kho
Tìm nhanh TSCĐ
Tìm nhanh đối tượng phân bổ
Tìm nhanh hợp đồng bán
Tìm nhanh tài khoản
Tìm nhanh đơn vị
Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Tìm nhanh đối tượng
Tìm nhanh nhân viên
Tìm nhanh loại CCDC
Tìm nhanh CCDC
Tìm nhanh loại TSCĐ
Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Tìm nhanh kho
Tìm nhanh vật tư, hàng hoá
Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí
Tìm nhanh loại công trình
Tìm nhanh công trình
Tìm nhanh khoản mục chi phí
Tìm nhanh ngân hàng
Tìm nhanh tài khoản ngân hàng
Tìm nhanh điều khoản thanh toán
Tìm nhanh mã thống kê
Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTĐB
Tìm nhanh biểu thuế tài nguyên
Tìm nhanh loại tiền
Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Chọn nhóm vật tư, hàng hoá
Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa
Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá
Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa
Đính kèm