Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép nhập thông tin chi tiết về các mã quy cách đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu theo dõi theo mã quy cách đã được thiết lập khi khai báo vật tư, hàng hoá. Kế toán có thể nhập thông tin chi tiết mã quy cách của vật tư, hàng hoá tại:
  • Giao diện nhập tồn kho đầu kỳ
  • Chứng từ mua hàng nhập kho (gồm trong nước và xuất khẩu)
  • Chứng từ nhập kho (gồm nhập kho thành phẩm, nhập kho hàng bán trả lại, nhập kho từ điều chỉnh/lắp ráp/tháo dỡ, nhập kho khác).

Cách thao tác

Việc nhập mã quy cách cho vật tư, hàng hoá được thực hiện theo như sau:

  • Trên giao diện nhập tồn kho đầu kỳ, nhấn chọn vào link trên cột Nhập mã quy cách hoặc nhấn phím F6:
 
  • Trên giao diện nhập liệu của các chứng từ, nhấn phím F6 để nhập thông tin chi tiết mã khi cách cho vật tư được mua về hoặc nhập kho:


Xem thêm
Gửi phản hồi cho MISA
Ẩn/hiện tab trên các phân hệ
Quản lý mẫu chứng từ
Thiết kế mẫu chứng từ
Tuỳ chọn in
Chọn chứng từ tham chiếu
Định khoản tự động
Xem số dư tài khoản
Xem số tồn vật tư
Cấp số hoá đơn
Chọn mã quy cách
Tìm nhanh mẫu số hoá đơn
Tìm nhanh nhóm HHDV mua vào
Tìm nhanh đơn mua hàng
Tìm nhanh hợp đồng mua
Tìm nhanh đơn đặt hàng
Tìm nhanh phiếu xuất
Tìm nhanh chứng từ mua hàng
Tìm nhanh Lệnh sản xuất
Tìm nhanh hóa đơn
Tìm nhanh báo giá
Tìm nhanh chứng từ chuyển kho
Tìm nhanh TSCĐ
Tìm nhanh đối tượng phân bổ
Tìm nhanh hợp đồng bán
Tìm nhanh tài khoản
Tìm nhanh đơn vị
Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Tìm nhanh đối tượng
Tìm nhanh nhân viên
Tìm nhanh loại CCDC
Tìm nhanh CCDC
Tìm nhanh loại TSCĐ
Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Tìm nhanh kho
Tìm nhanh vật tư, hàng hoá
Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí
Tìm nhanh loại công trình
Tìm nhanh công trình
Tìm nhanh khoản mục chi phí
Tìm nhanh ngân hàng
Tìm nhanh tài khoản ngân hàng
Tìm nhanh điều khoản thanh toán
Tìm nhanh mã thống kê
Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTĐB
Tìm nhanh biểu thuế tài nguyên
Tìm nhanh loại tiền
Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Chọn nhóm vật tư, hàng hoá
Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa
Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá
Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa
Đính kèm