Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về từng vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Khai báo vật tư, hàng hoá thông thường

Khai báo vật tư, hàng hoá có áp dụng đơn vị tính quy đổi

Khai báo hàng hoá có nhu cầu theo dõi mã quy cách

Khai báo thành phẩm có định mức nguyên vật liệu để lắp ráp/tháo dỡ/tính giá thành

Khai báo các mặt hàng dịch vụ

Xem thêm

Thiết lập công thức tính Số lượng trên chứng từ bán hàng

Chọn nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Tìm nhanh kho

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Nhập khẩu từ ExcelXem thêm