Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép gộp thông tin của nhiều VTHH thành một VTHH duy nhất.

Cách thao tác

  • Chọn VTHH trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.
  • Nhấn chức năng Chọn VTHH trên giao diện gộp VTHH.
  • Tích chọn VTHH sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn xong VTHH, nhấn Gộp.


Xem thêm