Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến khách hàng như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của khách hàng (nếu có)...

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách khách hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
  • Lựa chọn đối tượng cần khai báo là khách hàng tổ chức hay khách hàng cá nhân.
  • Trên tab Thông tin chung, khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Trên tab Khác, khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ khách hàng.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp đối tượng khai báo vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Nhà cung cấp => thông tin khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục nhà cung cấp.

2. Để sửa lại thông tin khách hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với những khách hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Tìm nhanh điều khoản thanh toán

Nhập khẩu từ ExcelXem thêm