Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Ngân hàng cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu, chi quỹ tiền gửi ngân hàng, chuyển tiền nội bộ, đối chiếu ngân hàng, dự báo dòng tiền...

Quy trình nghiệp vụ

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ thu, chi và quản lý tiền gửi tại đây

Tại đây, kế toán có thể hạch toán các nghiệp vụ thu, chi và quản lý tiền gửi ngân hàng sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Ngân hàngXem thêm