Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách tổng hợp tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.


  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.


Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo thống kê tổng hợp bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Tổng hợp, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 

Xem thêm

Xem báo cáo

Danh sách báo cáo

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Sổ chi tiết các tài khoản

 

2

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Có TK)

 

3

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Nợ TK)

 

4

Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn vị

 

5

Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn vị

 

6

Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng

 

7

S03b-DN: Sổ cái (Hình thức Nhập ký chung)

 

8

S02c1-DN: Sổ cái (Hình thức Chứng từ ghi sổ)

 

9

S02b-DN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

 

10

S01-DN: Nhật ký - Sổ cái

 

11

Sổ nhật ký chung

 

12

Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản

 

13

Tổng hợp công nợ nhân viên

 

14

S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

 

15

S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay

 

16

Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

 

17

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

 

18

Tổng hợp chi phí

 

19

Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí

 

20

Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí

 

21

Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái

 

22

Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái

 

23

Tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí

 

24

Báo cáo tổng hợp theo mã thống kê

 

25

Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái

 

26

Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái

 

27

Liệt kê chứng từ chưa lập chứng từ ghi sổ

 

28

Tình hình phân bổ chi phí trả trước

 Xem thêm