Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm cuối kỳ kế toán.

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.
  • Chọn loại tiền cần đánh giá.
  • Nhập ngày và tỷ giá đánh giá
  • Tích chọn các tài khoản cần đánh giá lại.


  • Nhấn Thực hiện, hệ thống tự động sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.


  • Nhấn Cất để lưu lại thông tin xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ đã chọn.

Lưu ý:

  1. Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ sau khi cất giữ sẽ được lưu trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác.
  2. Trên Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá chọn chức năng Xuất khẩu cho phép xuất khẩu tab Số dư ngoại tệ ra file excel


Xem thêm