Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Sau khi khóa sổ kế toán, nếu muốn sửa đổi một chứng từ có ngày chứng từ nhỏ hơn ngày khóa sổ, cần thực hiện chức năng Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Bỏ khoá sổ kỳ kế toán.
  • Nhập ngày khóa sổ được đặt lại tại mục Đặt ngày khóa sổ về ngày.
  • Nhấn Thực hiện.


Xem thêm