Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị nhằm xác định được chi phí, lãi lỗ thực tế cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị.

Cách thao tác

Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho đơn vị

Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho công trình, đơn hàng, hợp đồngXem thêm