Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến khi kế toán in Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, một số chỉ tiêu không lên số liệu hoặc số liệu không khớp với phát sinh của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Khi in Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể gặp một số tình huống các chỉ tiêu báo cáo không lên số liệu hoặc số liệu bị lệch so với phát sinh tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản như sau:
Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch và Các khoản giảm trừ doanh thu bị lệch so với phát sinh của các TK trên Bảng cân đối tài khoản.

Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán bị lệch so với phát sinh TK 632 trên Bảng cân đối tài khoản

Chỉ tiêu Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp không bằng phát sinh của TK 641, 642 trên Bảng cân đối tài khoản

Cột Năm trước/Quý trước/Kỳ trước không lên số liệu


Xem thêm