Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số liệu cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giúp kế toán có thể dễ dàng kiểm tra được các chỉ tiêu trên báo cáo đang được thiết lập công thức như thế nào và số liệu đã lấy chính xác hay chưa.

2. Hướng dẫn

Để kiểm tra và đối chiếu số liệu cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán thực hiện như sau:

Kiểm tra công thức lấy lên cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đối chiếu dữ liệu theo công thức đã thiết lập


Xem thêm