Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Tại sao chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lại không bằng chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo Tổng hợp bán hàng
Hướng dẫn

Do Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lấy số liệu theo tài khoản hạch toán còn báo cáo Tổng hợp bán hàng chỉ lấy số liệu hạch toán trong loại chứng từ Bán hàng. Vì vậy nếu hạch toán doanh thu ở ngoài chứng từ bán hàng thì sẽ gây lệch ở hai báo cáo này 


Xem thêm