Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập báo tài chính theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, bộ báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đối với Thông tư 133 và QĐ48 thì lập kèm thêm Bảng cân đối tài khoản); Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ được lập riêng; Báo cáo Hợp tác xã (F02, F03, F04) (Đối với Thông tư 24).

Cách thao tác

Lập Báo cáo tài chính theo TT 200


Lập Báo cáo tài chính theo TT133

Lập báo cáo tài chính theo QĐ48

Lập Báo cáo tài chính theo TT 24
Tham khảo các nguyên nhân dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các báo cáo tài chính:


Xem thêm