Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép các doanh nghiệp có phát sinh Chi nhánh hạch toán độc lập có thể lập các báo tài chính tổng hợp theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, bộ báo cáo tài chính của TT 200 gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp sẽ được lập riêng.

Cách thao tác

 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, nhấn Thêm\Báo cáo tài chính tổng hợp trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Báo cáo tài chính tổng hợp).


 • Chọn kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.
 • Tích chọn các báo cáo tài chính cần lập. => Báo cáo Bảng cân đối kế toán đã được chương trình ngầm định bắt buộc phải lập, với các báo cáo còn lại kế toán sẽ lựa chọn lập theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp mình.
 • Có thể lựa chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng giữa các chi nhánh hoặc Lấy số liệu trên báo cáo đã lập của chi nhánh.
 • Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:
  • Tab B01-DNBảng cân đối kế toán.

 

 • Tab B02-DNBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Tab B03-DNBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

 

 • Chương trình đã tự động tổng hợp dữ liệu cho các chỉ tiêu đã được thiết lập công thức trên menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính. => Kế toán có thể nhấn chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ để xem công thức đã được thiết lập cho từng báo cáo. Trường hợp muốn thay đổi lại công thức tính có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.
 • Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột không được thiết lập công thức tính, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in luôn báo cáo tài chính.


Lưu ý:

1. Trường hợp Bảng cân đối kế toán không cân, kế toán có thể tìm nguyên ngân bằng cách nhấn chọn chức năng Kiểm tra trên tab B01-DN. Thao thác chi tiết xem hướng dẫn tại đây.

2. Trường hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh các chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán sẽ sử dụng chức năng Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ trên tab B02-DN để xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ đó. Thao tác chi tiết xem hướng dẫn tại đây.

3. Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập dữ liệu vào các cột này.

4. Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh công cụ để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.

5. Trường hợp muốn xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN) đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng, sau đó chọn chức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.

6. Trường hợp muốn bổ sung thêm báo cáo tài chính cần in, kế toán nhấn chọn chức năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.
Xem thêm