Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép các doanh nghiệp có phát sinh Chi nhánh hạch toán độc lập có thể lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, nhấn Thêm\Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp).

 

  • Chọn kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.
  • Tích chọn Lấy thông tin chung từ lần nhập gần nhấtLấy số liệu trên báo cáo đã lập của chi nhánh.
  • Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.
 
  • Chương trình chia thuyết minh thành các tab tương ứng với từng nội dung của thuyết minh: Thông tin chung, Thông tin bổ sung, TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ vô hình...
  • Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột chưa có dữ liệu, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Đầu quý/Năm trước chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập dữ liệu vào các cột này.

2. Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh công cụ để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên thuyết minh báo cáo tài chính.Xem thêm