Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in các báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan nhà nước. 

Cách thao tác

  • Chọn mục Báo cáo trên thanh công cụ.
  • Chọn tab Báo cáo, sau đó chọn nhóm Báo cáo tài chính.
 
  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem, sau đó thiết lập tham số báo cáo.


  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.


Danh sách báo cáo

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

 

2

Bảng cân đối tài khoản

 

3

B01-DN: Bảng cân đối kế toán

 

4

B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

5

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

 

6

B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

 

7

B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính

 

8

B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp

 

9

B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp

 

10

B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (PP trực tiếp)

 

11

B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

 Xem thêm