Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35.1 > Cập nhật thời hạn cập nhật GPSD cho các KH có ngày cấp giấy phép trước ngày 01/06/2017 và hạn bảo hành của GPSD trước ngày 30/06/2018 về ngày 30/6/2018.

Cập nhật thời hạn cập nhật GPSD cho các KH có ngày cấp giấy phép trước ngày 01/06/2017 và hạn bảo hành của GPSD trước ngày 30/06/2018 về ngày 30/6/2018.


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35.1, với các khách hàng có giấy phép sử dụng mà ngày cấp phép trước ngày 01/06/2017 và hạn bảo hành của GPSD trước ngày 30/06/2018 thì hạn bảo hành của GPSD được cập nhật về ngày 30/6/2018.
2. Chi tiết thay đổi
  • Theo chính sách của MISA dành cho các khách hàng đăng ký mua giấy phép sử dụng (GPSD) trước ngày 01/06/2017 thì hạn bảo hành của GPSD sẽ là ngày 30/06/2018, tuy nhiên 1 số khách hàng đang bị tình trạng khi đăng ký GPSD trên phần mềm MISA SME.NET 2017 thì hạn bảo hành của GPSD lại nhỏ hơn ngày 30/06/2018.
  • Dẫn đến, trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2018 đến 31/05/2018 đăng nhập vào dữ liệu thì phần mềm cảnh báo sắp hết hạn.
 
  • Với các giấy phép sử dụng có Ngày cấp giấy phép từ ngày 01/06/2017 trở về sau thì Hạn bảo hành GPSD vẫn giữ nguyên không thay đổi.


Xem thêm