Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35.1 > Khi GPSD còn 60 ngày hoặc 45 ngày thì hết hạn bảo hành hoặc hết hạn gói cập nhật hàng năm sản phẩm SME thì hiển thị cảnh báo nhắc khách hàng

Khi GPSD còn 60 ngày hoặc 45 ngày thì hết hạn bảo hành hoặc hết hạn gói cập nhật hàng năm sản phẩm SME thì hiển thị cảnh báo nhắc khách hàng


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35.1, Khi giấy phép sử dụng còn 60 ngày hoặc 45 ngày thì hết hạn bảo hành hoặc hết hạn gói cập nhật hàng năm sản phẩm MISA SME.NET 2017 thì chương trình hiển thị cảnh báo nhắc khách hàng để khách hàng chuẩn bị trước tinh thần và lên kế hoạch thực hiện mua/gia hạn thêm thời hạn sử dụng sản phẩm.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ bản R35.1 về trước, Khi giấy phép sử dụng còn 30 ngày, 20, 15, 10, 5, 1 ngày thì hết hạn bảo hành hoặc hết hạn gói cập nhật hàng năm sản phẩm MISA SME.NET 2017 thì chương trình hiển thị cảnh báo nhắc khách hàng.

  • Từ bản R35.1 trở đi, bổ sung thêm mốc nhắc nhở khi giấy phép sử dụng còn 60 ngày hoặc 45 ngày thì hết hạn bảo hành hoặc hết hạn gói cập nhật hàng năm sản phẩm MISA SME.NET 2017 thì chương trình hiển thị cảnh báo nhắc khách hàng. Chẳng hạn khi giấy phép sử dụng còn 60 ngày thì hiển thị cảnh báo như sau:


Xem thêm