Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Đối với máy tính là máy trạm (khi cài đặt phần mềm có chọn loại cài đặt là Máy trạm) thì khi chạy chương trình lần đầu, cần thực hiện các thao tác sau:

Kết nối với dữ liệu kế toán trên máy chủ

Đăng ký giấy phép sử dụng


Xem thêm