Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Đối với máy tính là máy chủ (khi cài đặt phần mềm có chọn loại cài đặt là Máy chủ và máy trạm) thì khi chạy chương trình lần đầu, cần thực hiện các thao tác sau:

Khởi động MISA SME.NET 2017

Tạo dữ liệu kế toán mới

Đăng ký giấy phép sử dụng


Xem thêm