Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép đăng nhập vào một dữ liệu kế toán để bắt đầu làm việc và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên dữ liệu đó.

Cách thao tác
Lưu ý:
 • Trường hợp lần đầu làm việc với MISA SME.NET 2017, kế toán tham khảo hướng dẫn chạy chương trình lần đầu tại đây.
 • Trường hợp máy chủ mới cài lại máy tính chưa có dữ liệu để đăng nhập, cần thực hiện Phục hồi dữ liệu, xem hướng dẫn tại đây.
 • Tham khảo những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán tại đây.
Các bước để mở dữ liệu kế toán như sau:
1. Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

2. Xuất hiện màn hình đăng nhập sau:

3. Khai báo các thông tin để đăng nhập vào phần mềm:
 • Mở rộng/Thu gọn: Cho phép kế toán thiết lập để hiển thị toàn bộ hoặc ẩn bớt thông tin trên màn hình đăng nhập vào phần mềm
  • Khi mở dữ liệu kế toán, trên màn hình đăng nhập mặc định hiển thị dạng thu gọn, thông tin Máy chủ kết nối sẽ bị ẩn đi.
  • Khi muốn kiểm tra hoặc thay đổi thông tin Máy chủ kết nối, kế toán nhấn Mở rộng để hiển thị thông tin này.

 • Máy chủ kết nối: Chọn tên máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần làm việc => có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng .
  • Nếu máy tính là máy chủ: Tên máy chủ kết nối thông thường sẽ là {Tên máy tính đang làm việc}\{Tên máy chủ SQL} hoặc .\{Tên máy chủ SQL}.
   • Khi đăng nhập lần đầu tiên chương trình sẽ mặc định tên máy chủ kết nối là {Tên máy tính đang làm việc}\MISASME2017, ví dụ: HTHOA\MISASME2017
   • Những lần đăng nhập sau sẽ mặc định theo thông tin của lần đăng nhập gần nhất.
  • Nếu máy tính là máy trạm: Tên máy chủ kết nối thông thường sẽ là {Tên máy tính cài đặt máy chủ SQL}\{Tên máy chủ SQL} (Máy tính cài đặt máy chủ phải thuộc cùng mạng LAN với máy tính đang làm việc). 
   • Khi đăng nhập lần đầu tiên chương trình sẽ mặc định tên máy chủ kết nối là {Tên máy tính đầu tiên thuộc cùng mạng LAN có cài đặt máy chủ MISASME2017}\MISASME2017
   • Những lần đăng nhập sau sẽ hiển thị theo thông tin của lần đăng nhập gần nhất.
Lưu ý: Tên máy chủ SQL thông thường sẽ là {MISASME2017}, tuy nhiên trong 1 số trường hợp tên máy chủ SQL có thể khác với tên mặc định. Tham khảo cách kiểm tra tên máy chủ tại đây (xem mục Tên máy chủ không đúng)
 • Dữ liệu kế toán: Nhập tên dữ liệu kế toán cần làm việc (tên dữ liệu kế toán sẽ gắn với Máy chủ kết nối) => có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng .
 • Tên người dùng: Nhập theo Tên đăng nhập của kế toán đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng => với những dữ liệu vừa được tạo xong, hệ thống sẽ mặc định Tên đăng nhập của người dùng là Admin.
 • Mật khẩu: Nhập mật khẩu đã được thiết lập cùng với tài khoản của kế toán trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng => với những dữ liệu vừa được tạo xong, kế toán sẽ sử dụng mật khẩu trống với tên đăng nhập là Admin để đăng nhập vào phần mềm. Sau khi đăng nhập thành công có thể vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu để đặt mật khẩu mới.
4. Sau khi khai báo các thông tin, nhấn Đồng ý để đăng nhập vào phần mềm.


Xem thêm