Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các kế toán được phép đăng nhập và sử dụng phần mềm.
Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng:

 

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng sau:

Lưu ý:

1. Với mỗi dữ liệu sau khi được tạo mới, hệ thống sẽ ngầm định sẵn một người dùng với tên đăng nhập là ADMIN và không cho phép xoá ra khỏi hệ thống.

2. Việc khai báo người dùng chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò ADMIN hoặc các vai trò có quyền đối với chức năng này đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.Xem thêm