Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các vai trò và quyền hạn của từng vai trò đó trên phần mềm.
Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn:

 

Tại đây, có thể:

Lưu ý:

1. Với mỗi dữ liệu sau khi được tạo mới, hệ thống sẽ mặc định mang đi 14 vai trò. Trong đó, vai trò ADMIN sẽ không cho phép sửa, xoá và có toàn quyền trên phần mềm, các vai trò còn lại sẽ có toàn trên từng phân hệ tương ứng (VD: vai trò Kế toán bán hàng sẽ có toàn quyền trên phân hệ Bán hàng) và được phép thay đổi. 

2. Việc khai báo vai trò và phân quyền cho vai trò chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò ADMIN hoặc các vai trò khác được phân quyền chức năng này.Xem thêm