Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thay đổi lại mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Cách thao tác

  • Vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu:
                       
  • Nhập thông tin mật khẩu cũ và mới, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Mật khẩu được đặt giới hạn tối thiểu 6 kí tự và tối đa 50 kí tự => hệ thống cho phép sử dụng các kí tự đặc biệt (@, #, *,...) để đặt mật khẩu.Xem thêm