Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về kế toán được phép đăng nhập sử dụng phần mềm.

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Cách thao tác

  • Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
  • Khai báo các thông tin chi tiết về người dùng:
    • Trên tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu và hệ thống sổ được phép làm việc (áp dụng với những dữ liệu sử dụng 2 hệ thống sổ):
     
    • Trên tab Liên hệ: khai báo các thông tin về địa chỉ, điện thoại, email:
  • Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Lưu ý: Đối với dữ liệu lựa chọn làm việc trên cả hai hệ thống sổ (có tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung), nếu trên tab Thông tin chung tích chọn Làm việc với sổ quản trị => khi thực hiện chức năng Chọn chi nhánh làm việc, sẽ chỉ tích chọn được thông tin là Sổ quản trị và ngược lại.Xem thêm