Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới để chứa thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Để bắt đầu tạo một dữ liệu kế toán mới, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 
 • Chọn chức năng Tạo mới dữ liệu kế toán (hoặc vào Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán).
 • Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu kế toán mới. 
 • Tại phần Thông tin dữ liệu, khai báo các thông tin sau:
  • Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán cần tạo: thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017 (VD: HKDUNG\MISASME2017).
  • Đặt tên và nhấn vào biểu tượng để chọn lại nơi lưu dữ liệu kế toán.
  • Nhập địa chỉ email để cho phép nhận lại mật khẩu từ phần mềm, trong trường hợp sau này quên mật khẩu đăng nhập.
  •  

   Lưu ý:

   1. Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.

   2. Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác với ổ cài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo thông tin về doanh nghiệp.
 • Tại phần Thông tin doanh nghiệp, khai báo các thông tin về công ty như: tên công ty, tên giao dịch viết tắt, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email... Đồng thời lựa chọn xem dữ liệu được tạo có hạch toán đa chi nhánh hay không.

   

  Lưu ý: Nếu đã đăng ký giấy phép sử dụng thì tên công ty tự động được lấy lên, không cần khai báo thông tin này.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tại phần Lĩnh vực hoạt động, khai báo các thông tin sau:
  • Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Thượng mại, dịch vụ và/hoặc Sản xuất, xây lắp.
  • Lựa chọn các nghiệp vụ sẽ được doanh nghiệp sử dụng trên phần mềm như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng... => Riêng nghiệp vụ Giá thành chỉ được lựa chọn nếu tích chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Sản xuất, xây lắp.
  • Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng nghiệp vụ Giá thành, lựa chọn phương pháp tính giá thành sẽ áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ, Công trình, Đơn hàng hoặc Hợp đồng.
  • Với các dữ liệu đa chi nhánh, lựa chọn sử dụng các danh mục: khách hàng/nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hoá, tài khoản ngân hàng, đối tượng tập hợp chi phi và công trình chung hay riêng giữa các chi nhánh.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo thông tin về dữ liệu kế toán được tạo.
 • Tại phần Dữ liệu kế toán, khai báo các thông tin về chế độ kế toán, năm tài chính, hoá đơn, loại tiền.

   

  Lưu ý:

  1. Nếu Ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm < 01/01/2017, hệ thống sẽ cho phép tạo dữ liệu kế toán theo TT200QĐ48. Còn nếu Ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm > 01/01/2017, hệ thống sẽ cho phép tạo dữ liệu kế toán theo TT200TT133.

  2. Để lựa chọn chính xác chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp có một số lưu ý sau:

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa: là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:
  • Căn cứ để lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp (căn cứ theo điều 2 của Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016):
   • Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.
   • Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
   • Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp nhận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.
   • Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.
  • Những điểm khác nhau cơ bản giữa Thông tư 200 và Thông tư 133:
   • Hệ thống tài khoản kế toán:
    • Thông tư 200 có một số TK mà Thông tư 133 không có: 113, 157, 158, 161, 212, 213, 521, 641,...
    • Thông tư 200 có tạo nhiều tiết khoản mà Thông tư 133 không tạo: 1113, 1123, 153, 155, 156, 334, 413, 611, 821...
   • Mẫu biểu báo cáo: Báo cáo tài chính theo thông tư 133 chia thành 2 nhóm: Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
   • Tài khoản tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành: Thông tư 200 sử dụng các TK 154, 621, 622, 623, 627 còn Thông tư 133 sử dụng TK 154, vì vậy cách hạch toán và tính giá thành trên phần mềm sẽ được thực hiện khác nhau giữa 2 chế độ.
 • 3. Nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn thì tích chọn Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn. => Tích chọn Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các thoả thuận quyền sử dụng trên, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo phương pháp tính giá xuất kho. => Lựa chọn một trong bốn phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước chọn phương pháp tính thuế GTGT. => Lựa chọn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.
 • Nhấn Tiếp theo.
 • Kiểm tra lại các thông tin về dữ liệu đã khai báo, sau đó nhấn Thực hiện.
 • Nhấn OK để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán mới.
 • Nhấn Đồng ý, để đăng nhập vào dữ liệu kế toán vừa tạo mới.Xem thêm